خبر

1399/06/22 - 13:54   149

مدیر حقوقی هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا منصوب شد

مسعود سریع القلم، مدیر عامل هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا، طی حکمی سیامک برهانی را به عنوان «مدیر حقوقی» این هلدینگ منصوب کرد.

مسعود سریع القلم، مدیر عامل هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا، طی حکمی سیامک برهانی را به عنوان «مدیر حقوقی» این هلدینگ منصوب کرد. سریع القلم در این حکم ابراز امیدواری کرده است دانش و تخصص سیامک برهانی نقش موثری در ارتقای کیفیت، بهبود فعالیت‌ها و رویه‌های مدیریت هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا داشته باشد.

بازگشت