خبر

1399/07/02 - 13:53   82

اراضی متعلق به «مخمل وابریشم کاشان» ساماندهی شد

با پیگیری شرکت مخمل و ابریشم کاشان زمین‌های متعلق به این شرکت سر و سامان می گیرند.

با پیگیری شرکت مخمل و ابریشم کاشان اراضی متعلق به این شرکت سر و سامان می گیرند.

به گزارش روابط عمومی "هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا" مشکلات زمین نیمه راه قمصر متعلق به شرکت مخمل و ابریشم کاشان در مسیر حل و فصل قرار دارند. این زمین که با مساحت 13 هکتار در مسیر پر تردد قمصر کاشان واقع شده است، بیش از 25 سال پیش به شرکت مخمل و ابریشم کاشان واگذار شده بود، اما تاکنون اقدامی جهت تملک آن صورت نپذیرفته بود.

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت مخمل و ابریشم کاشان از سه ماه دوم سال جاری دیوارهای پیش ساخته به منظور تعیـین حدود و ثغور زمین نصب شده است. در زمینه اخذ سند به نام شرکت مخمل وابریشم کاشان اقدامات اجرایی با اداره زمین شهری و ثبت احوال کاشان صورت گرفته است. همچنین برای ایجاد مسیر دسترسی به زمین فوق از جاده قمصر و اتوبان، رایزنی هایی با اداره راه انجام شده تا اقدامات لازم در این زمینه صورت پذیرد.

رای مثبت برای زمین درم

رأی مثبت به منظور بهره برداری از زمین درم متعلق به شرکت مخمل وابریشم کاشان از مراجع قضایی اخذ شد. زمین درم به مساحت 34 هکتار نبش گذرگاه شمال به جنوب کشور و در محدوده خطوط ریلی و در ابتدای ناحیه صنعتی بهارستان واقع شده است.

این زمین بیش از بیست سال پیش جهت خروج کارخانه از داخل شهر، به شرکت واگذار شده بود، اما به دلیل عدم فعالیت در این زمین، سال ها قبل دستور خلع ید برای کارخانه صادر شده بود. اما اکنون پس از اخذ رأی مثبت از مراجع قضایی ، دیوارهای پیش ساخته دور زمین نصب شده است.

بازگشت